Na een maand van rijke zonnestralen, staat dit in schril contrast met de gebeurtenissen met de oorlog in Oekraïne. Zoveel leed en verdriet in een maand tijd, onverstelbaar!

In Genesis 8:21en 22 staat: “De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.”

Dit een belofte van God aan de mens. Maar ook staat hier, want alles wat de mens uitdenkt is nu eenmaal slecht!

God kent de mensen, en wat wij nu om ons heen zien, is de slechtheid die in de mensen is. Oorlogen met dood en verdriet. De zonde die diep in de mens geworteld zit, al vanaf de tijd van Adam en Eva.

Toch hoeft het hier niet bij te blijven. God heeft toen al een oplossing beloofd.

Dit kunnen we lezen in Genesis 3:14 en 15: God, de HEER, zei tegen de slang:   ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’

Vanuit een vrouw zal iemand worden geboren, die de kop van de slang zal verbrijzelen. In Psalm 91 kunnen we hierover lezen, in vers 11-13 “Hij vertrouwd je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.  Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

Deze woorden haalt de slang notabene aan als hij met Jezus in de woestijn in gesprek is, zoals staat in Mattheus 4:6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”

Maar Jezus luistert niet naar de slang en zegt, Stel de Heer uw God niet op de proef. Hij probeerde nogmaals Jezus te verleiden, maar daarop antwoordde Jezus, “Ga weg satan, Want er staat geschreven, Aanbid alleen de Heer uw God, vereer alleen Hem”! Daarna liet de duivel Hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Jezus heeft door te sterven aan het kruis, de macht van de zonden van alle mensen teniet gedaan. Jezus was gehoorzaam en deed de wil van God. Als wij geloven dat wat Jezus voor ons mensen gedaan heeft, worden wij bevrijd van de macht van satan. Jezus stond op uit de dood, omdat de satan geen macht over hem had, hij was zonder zonden. In het Bijbelboek Kolossenzen 2:14 en 15 staat dit zo beschreven: “ Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.”

God heeft door de komst van Jezus op deze aarde, de mensen weer hoop op een prachtige toekomst gegeven. Jezus leeft en heeft alle mensen zo lief, dat Hij zijn leven gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar altijd zal blijven samen met Hem!

Wij wensen ieder een goed Paasfeest toe en een mooie zomertijd met Gods rijke zegen,

Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen