Pinksteren ligt net achter ons, voor het volk van Israël is het een feest van de eerste oogst. Oogst betekent opbrengst van dat wat geplant en gezaaid is.

Voor dat het zover is moet er heel wat arbeid verricht worden. De grond moet voorbereid worden voor het zaad daarna is verzorging nodig en vooral veel water en zon. Gunstige omstandigheden bevorderen de groei, dus de mate van opbrengst als het oogsttijd is.

Maar als het dan zover is na al het harde werk is de vreugde des te groter als de opbrengst wordt binnen gehaald. En datgene wat gezaaid is, de belofte van het zaad wat het in zich heeft, zichtbaar is geworden.

Tevens is ook het feest van de wet, de tien geboden, die God via Mozes aan het Joodse volk gaf. De tien geboden zijn leefregels. Vaak denken we bij de wet aan regels en straf, maar het tegendeel is waar. Het is het woord van God.  De Torah staat voor onderwijs, is niet bedoel om te beperken, maar juist om in beschermende vrijheid te kunnen leven, een omgeving die vrucht opbrengt net als voor het zaad of plantje.

Voor ons is het, het feest van de komst, de uitstorting, van de Heilige Geest zoals in Handelingen 2 beschreven staat. De belofte van God de Vader waar Jezus over sprak. Handelingen 1:4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord.

De komst van de heilige Geest.

Handelingen 2:1-4 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Jezus het levend geworden Woord, het zaad dat gezaaid is, Hij stierf aan het kruis, (zaad in de grond) maar stond op uit de dood bracht leven voort. Hij vervulde de belofte dat de heilige Geest zou komen. Jezus het woord heeft alles in zich wat wij nodig hebben, maar het woord (zaad) alleen is niet voldoende  het heeft openbaring nodig, levend water. Jezus zegt over de heilige Geest: Hij neemt het uit mij en maakt het jullie bekend

 

Johannes 16:13-15  De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.

 

De kracht van het woord wordt zichtbaar in het handelen, het reageren op het woord van God. Gods Geest laat het Woord in ons groeien zodat het vrucht voortbrengt. De Heilige Geest is een onmisbaar persoon in ons leven. Het mooie is dat Hij voor iedere gelovige beschikbaar is, anders zou Jezus dat niet hebben gezegd en dat Hij ons in alles bijstaat. Hij leidt ons van binnenuit. Hij is het tegoed op onze erfenis, op onze geestelijke bankrekening. Gods onzichtbare kracht, de kracht van Zijn Geest, Die Jezus uit de dood deed opstaan wordt zichtbaar door ons heen. Laten we ons op Hem richten en ons laten bewerken. De grond van ons hart en ons denken, snoeien, water, omploegen, de zon alles wat nodig is om een vruchtbaar en krachtig leven voort te brengen. Zodat de vrucht en de gaven van de Heilige Geest zichtbaar worden in ons en in de gemeente, om zo de wereld om ons heen daarmee aan te raken en te beïnvloeden Jezus zichtbaar en merkbaar te laten zijn.  Handelingen 1: 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Categorieën: Overdenkingen