Bijeen komen, nu even niet verstandig. Mag wel, maar er wordt een beroep op ons gedaan om zoveel mogelijk contacten te vermijden.

Wordt ons het geloven ontzegt of afgenomen? Nee nog niet, wie weet dat die tijd van vervolging ook hier gaat komen. En ja, de kerken, de gelovigen, staan onder druk. Veel kan niet doorgaan maar dankzij alle mogelijkheden die er nu zijn om toch het Woord van God te horen, wordt er zelfs bij sommige kerken meer geluisterd naar de online diensten dan dat er normaal op zondag in de kerk zouden zijn.

Ik geloof aan de hand van Gods Woord dat we bedoeld zijn om relatie te hebben met elkaar, dat de gemeente bij elkaar komt. “Waar twee of drie bijeen zijn ben Ik in hun midden.” Zie ook het Bijbelboek Handelingen, wat daar allemaal gebeurde als de gemeente bijeen was. Waarom zou Paulus overal gemeente stichten als dat niet een opdracht zou zijn? Onderwijs, delen, uitdelen, elkaar vormen, enzovoort.

Maar er kan nog zoveel wel. Laten we ons dat beseffen en één van de krachtigste wapens van ons als Gods kinderen is gebed en voorbede.

Dit zegt  Hebreeën 10:21-24  ”En omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop  onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”    Aanvuren en aansporen twee belangrijke aspecten laten we daar een in zijn.

We kunnen genoeg bedenken over onze regering wat niet goed is, verkeerde beslissingen of handelingen. De angst neemt voor hen toe door alle druk en kritiek die er is, het wordt steeds moeilijker om het juiste besluit te nemen en angst is een slechte raadgever, een kat in het nauw neemt rare sprongen. Verdeeldheid in ons land ligt echt op de loer en we weten allemaal wie de veroorzaker daarvan is. Daartegen moeten we opstaan.

Voorbede een opdracht. Bidden en vasten voor ons land en de regering.

1 Timotheüs 2: 1-5 “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Zie hoe mooi de positieve gevolgen zullen zijn als we dit gaan doen, 1: Wij zullen een rustig en stil leven kunnen leiden, ook al blijft het stormen wij hebben, gemoedsrust, omdat we God gehoorzamen, het is nu aan Hem, onze ziel heeft rust. Want, 2: Het is welgevallig voor God als wij dit doen, God ziet graag dat wij zijn wil doen. En, 3: Het heeft een effect op mensen dat zij de waarheid zullen zien en gered worden. Hoe mooi is dit alles en dat door de kracht van eenheid en gebed.

Jezus is onze Middelaar, maar wij zijn ook middelaars voor de mensen om ons heen om hen bij Jezus te brengen. Wij mogen ook een koninklijk priesterschap vormen, wat een opdracht en wat een uitdaging! Laten we opstaan en dit in praktijk brengen.

Ik wil jullie vragen om de komende drie weken hier tijd voor te nemen, om te bidden voor ons land, de regering en om een doorbraak in de situatie zoals die nu is. De strijd tegen het covid 19 virus. Bid om inzicht en wijsheid wat betreft het vaccin, wees nuchter en waakzaam laat je leiden door betrouwbare informatie en breng het vooral in gebed bij God onze wonderbare, betrouwbare Raadsman.

Ten slotte nog deze mooie proclamatie:

Almachtige God, U bent Koning van alle koningen, De Heer van alle heren.

1Timotheüs 6:15

U heeft macht over het koningschap van mensen en U geeft dat aan wie U wilt.  Daniël 4:22

Ook het huidige gezag is door U ingesteld. Romeinen 13:1

 Ik bid voor alle gezagsdragers van Nederland, leidt onze regering, waarheen U wilt.   Spreuken 21:1 en 1 Samuel 2:19

Geef dat wij een stil en rustig leven mogen leven in alle Godsvrucht en waardigheid. 1 Timotheüs 2:2

Laat ons land vol worden van de kennis van Uw heerlijkheid. Habakuk 2:14

Laat uw Koninkrijk baanbreken in ons land.  Mattheüs  6:10

(teksten zijn uit verschillende vertalingen.)

Gods zegen toe gebeden,

Adri en Marjolijn.

 

Categorieën: Overdenkingen