Jezus is onze hoop. Van Hem mogen we verwachten, Hij is onze voorziener, want al onze bronnen zijn in Hem. Het goede verwachten, dat geeft kracht om door te gaan. Het Joodse volk zag al heel lang uit naar de beloofde Messias. Zij hadden de schriften die dit voorspelde dat het zou gaan gebeuren, zie bijvoorbeeld Jesaja.


Koning Herodes liet zich vertellen door de Schriftgeleerden, dat de Messias zou komen en waar Hij geboren zou worden. Maar hun beeld was vertroebeld. Misschien door de Romeinse overheersing, misschien omdat Zijn komst maar uitbleef, maar vooral denk ik, omdat zij van verre stonden en niet meer met God leefden.
Zij hadden geen zicht meer op de waarheid en op de kracht van Gods Woord. Zij waren als het ware blind geworden voor de waarheid, want als de Messias dan werkelijk gekomen is, wordt Hij niet herkend en erkend. Ze hadden een heel eigen beeld gevormd hoe de Messias eruit zal zien en wat Hij zal gaan doen, dan wordt het vervlogen hoop.

Het Joodse volk is ons vaak ten voorbeeld hoe wij het niet moeten doen, wij moeten oppassen dat we niet net zo’n verkeerd beeld krijgen van Jezus de Messias zoals zij dat hadden. Hoe belangrijk is het voor ons dat we een goed beeld hebben van wie Jezus is en wat Hij is komen doen in deze wereld, want dat bepaald de verwachting en de hoop die Hij ons wil geven voor nu en de toekomst. Jezus is gekomen om de scheiding die tussen God en de mensen was ontstaan door de zonden, weg te nemen.

De mensen leefden in oorlog met God, maar Jezus zegt: “Ik ben gekomen om de scheiding weg te nemen en om de mens weer met God te verzoenen”. Dat is de vrede die Jezus bracht en nog steeds brengt voor een ieder die Hem als Heer en Verlosser aanneemt. Dan wordt Hij jouw en mijn vredevorst.

”Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen”. Lucas 2:14

“Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed”. Joh.10:10.

Zie wat Jezus daden waren: Hij vergeeft, Hij geneest de zieken, laat zelfs doden opstaan, Hij bevrijdt. Enkele voorbeelden zijn: Lazarus stond op uit de dood. Vergeving voor de van overspel beschuldigde vrouw. De bloedvloeiende vrouw werd genezen. Verlamde en melaatse mensen genas Hij. Hij gaf mensen hun waardigheid terug, zoals Zacheüs de tollenaar werd bevrijd van zijn minderwaardigheidcomplex. Maria van Magdala, een prostituee werd in ere hersteld.

In Hebreeën 13:8 staat: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid”, dat betekent voor ons dat er nog altijd genezing, bevrijding, herstel, aanvaarding en verzoening mogelijk is. Hij is niet verandert en deze boodschap van hoop geldt nog steeds.

God spreekt Hebreeën 1:1 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft”.

Wij hebben een voorschot gehad op de erfenis, wij mogen deel hebben aan de belofte ons gegeven in de Zoon. De heilige Geest is ons als onderpand gegeven wij kunnen leven uit zijn kracht totdat Jezus terug komt. Wetende dat Jezus gekomen is en terug zal komen, geeft ons verwachting en hoop. Zo kunnen we weer uitzien naar het kerstfeest en met dankbaarheid en blijdschap vieren dat Jezus onze hoop is en vooral onze Vrede Vorst.

Wij wensen jullie een hoopvol en vredevol Kerstfeest met Gods rijke zegen,
Adri en Marjolijn

Categorieën: Overdenkingen