Geloof en vertrouwen staan dicht bij elkaar als het gaat om de betekenis van deze woorden. Geloof heeft ook te maken met hoop deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er iets is dat we in deze onzekere tijd nodig hebben is het wel geloof/vertrouwen dat het goed komt.

Soms kunnen we ons afvragen waar bepaalde dingen, gebeurtenissen of omstandigheden goed voor zijn, zeker als dit al een geruime tijd aanhoudt en het alleen maar erger lijkt te worden. Zou dit iets met ons zelf te maken kunnen hebben in hoeverre vertrouwen we op ons eigen inzicht en kunnen? “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.”(Spreuken 3:5-6).

Wat wil God ons duidelijk maken, op wie zijn wij gericht? Dit zegt; Romeinen 8:25-28 “Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Deze tekst bevestigt nog maar eens wat God van ons verlangt en dat Hij te vertrouwen is wat betreft de uitkomst en zelfs wat ons diep geraakt heeft, gebruikt om er iets goed mee te doen.

Dit heeft ook betrekking tot waar we als gemeente nu staan, samen zoeken naar de belofte van God, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw! God is trouw aan zijn gemeente en wil niets liever dat die gebouwd wordt, maar laten we niet vergeten dat Jezus zelf het hoofd is van de gemeente, het lichaam van Christus en dat het hoofd bepaald welke kant het lichaam opgaat. Laten we deze zomerperiode van rust en bezinning gebruiken om dat te ontdekken met elkaar.

En God nodigt ons daartoe uit, Hij wil niets liever dan dat wij Hem ernstig zoeken, wat eigenlijk zegt, vol verlangen bij Hem te zijn en Hij heeft dat mogelijk gemaakt voor ons; Hebreeën 10: 19-23 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”

Wat een prachtige tekst die zo aansluit met wat we gestart zijn met de week kalender om te zoeken naar Gods leiding en Zijn stem te verstaan want het is God die spreekt. Het is dan ook goed om dit vast te houden  naar elkaar om te zien en aan te moedigen. God is trouw en Zijn beloften staan vast Hij zal uitkomst bieden. Late we deze verwachting vasthouden voor ons persoonlijk leven en voor de gemeente.

Wij wensen ieder een mooie zomertijd met Gods rijke zegen,

Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen