Wat is nog onze invloed op de wereld van vandaag? Gods woord zegt: “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.” We kennen allemaal de woorden uit Mattheus 5:13 en 14: “Zoutend zout en een lichtend licht.” Zout is bederfwerend en geeft smaak en licht verdrijft de duisternis.


Hier wordt dus gesproken dat wij invloed hebben op onze omgeving en wel zo, dat het krachtiger is! Er is wel een kanttekening, zout kan zijn kracht verliezen en een lamp kun je ergens plaatsen waar zijn licht nauwelijks zichtbaar is. Hoe maken we onze gemeente zichtbaar?

Kennis van het woord is belangrijk. Geloof ontstaat door kennis van het woord, maar dat is niet genoeg, het moet een verlangen in ons opwekken naar de vervulling van het woord. Velen van ons kennen Gods beloften, maar vaak handelen we er niet naar. We moeten weer een diep verlangen krijgen naar de vervulling van Gods woord en de daarin staande beloften voor nu, in het heden en de toekomst.

We moeten daar weer vol van worden, er over spreken, het moet ons blijdschap geven en ons in beweging zetten. Vers 16 van Mattheus 5, zegt: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Het woord werken, duidt op actie, in beweging komen; er moet iets zichtbaar worden.

Filippenzen 2:13-15: “Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken ​kinderen​ Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld “ Maar dat gaat mij toch niet lukken? Waar haal ik de kracht vandaan? Hoe houd ik dat vol? Zult u misschien zeggen, nee u niet! Niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht wel, omdat Hij dat bewerkt door Zijn Geest. De Heilige Geest is onmisbaar voor ons als Gods kinderen.

Efeze 5:18b zegt dit: “Maar laat de Geest u vervullen.’” Wanneer kwam er verandering bij de discipelen? Wanneer werden de kracht, de vrijmoedigheid, de wonderen en tekenen zichtbaar? Toen ze vervuld werden met de Heilige Geest. Gevolg: de gemeente groeide Handelingen 2:47 “Ze loofden God en stonden in de ​gunst​ bij het hele volk. De ​Heer​ breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.”
Filippenzen 4:4,5 “Laat de ​Heer​ uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.”

Ik geloof, dat deze opdracht nog steeds van kracht is, ook voor ons, om Gods koninkrijk te openbaren en zichtbaar te maken. Daarbij is de kracht van Gods Geest onmisbaar in ons leven. Johannes 14:12-14 “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”
Is dit niet een mooi doel voor ons als gemeente, om daar dit nieuwe seizoen mee aan de slag te gaan, samen te ontdekken wat de wil van God is en hoe wij dit zichtbaar kunnen maken in ons midden in de gemeente, maar vooral naar buiten toe als getuigenis, dat God nog steeds dezelfde is. Ik geloof dat we een mooie en uitdagende tijd als gemeente tegemoet gaan.

Wij verlangen ernaar, u ook?

Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn

Categorieën: Overdenkingen