Een mening hebben, je oordeel klaar hebben over de ander, hoe die ander het moet doen, daar zijn wij als Nederlanders wel erg goed in en erg snel mee. De ander de maatstaf opleggen en ondertussen zelf een houding hebben van dat maak ik wel uit, meten met twee maten noemen we dat ook wel. Wat er dan insluipt is, oordelen over de ander of over situaties. Doe een ander niet, wat jij niet wilt dat jou geschiedt, een bekende spreuk. En hoe waar, een actie lokt altijd een reactie uit. Nog een uitspraak, wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Hier zien we eigenlijk, dat het begint bij jezelf, jouw of mijn houding.


Iemand schreef in een commentaar, dat de uitspraak: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” eigenlijk niet juist en egoïstisch is. Dat je alleen maar geeft, omdat je het zelf eigenlijk graag wilt, of de ander jouw wil op legt. Wat zegt Gods woord hierover, want is dat niet de maatstaf voor ons?

Lucas 6:36: “Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. 37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. 38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”

Gods woord spreekt hier duidelijk van een reactie op jouw handelen in positieve zin, vers 38a en tegelijker tijd een waarschuwing in vers 38b, dat wat jij zaait, je ook zult oogsten. Zaai je positief en overvloedig, dan is je oogst goed. Zaai je negatief en karig, ja dan, oogst je ook karig.

Jezus was in niets terughouden en gaf alles, Zijn leven voor ons, zodat er een grote oogst zou zijn.

Jesaja 28:16 “daarom, zo zegt de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag (Jezus Christus); hij die gelooft, haast niet.17 En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood”

Twee stukken gereedschap, een meetsnoer = duimstok (er is altijd een geijkte versie zuiver, Gods woord)
en een paslood = waterpas, ook dit is een zuiver instrument om te zien of iets recht of scheef staat.

Jezus zelf is onze maatstaf, aan Hem mogen wij ons spiegelen, Hij is onze rechtvaardiging. Durven wij ons te laten meten, mag Hij zijn meetlint en paslood langs ons leven leggen? Misschien helpt het ons hoe we naar de ander kijken en in liefde accepteren, zonder (voor)oordelend te zijn.

Jezus toont ons uiteindelijk ook Zijn genade!

Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn

Categorieën: Overdenkingen