We leven in een tijd waarin alles lijkt te veranderen, het wereld gebeuren komt steeds dichterbij door alle media en nieuwe technieken. Binnen enkele minuten is er nieuws over wat er ergens in de wereld gebeurt is. Je kunt geen nieuws programma aanzetten of krant openslaan of je hoort en leest over het oorlogsgeweld in de wereld, wat op dit moment leidt tot een enorme stroom vluchtelingen naar Europa. Ja, we leven in het laatst der dagen de tekenen zijn duidelijk, Jezus zelf sprak daarover. Maar hoe gaan we daarmee om?

Langzaam gaan we weer richting december en zien we uit om het feest van Jezus geboorte te vieren. De eerste komst van Jezus dat herdenken wij met kerst.

Jezus is gekomen voor ons Hij is de vrede Vorst, vrede op aarde, ja zeker Hij is gekomen om ons te verzoenen met God, dat geeft ons vrede. En al die dingen dan die gaande zijn?

Moet dat ons beangstigen? Ik kan me dat best voorstellen, maar toch Jezus heeft ons een opdracht gegeven met een belofte. Uitzien naar de 2e komst van Jezus, de wederkomst dan komen we op onze eindbestemming.

Voor sommigen kan dat niet snel genoeg gebeuren anderen willen nog wel wachten, er is nog zoveel te doen. Leven met verwachting is goed, maar dan wel in het heden we moeten oppassen dat we niet teveel in de verwachtingen leven en uitzien naar de naar de tweede komst. Zeer belangrijk en wees er klaar voor, want er staat geschreven in Matt 24 :36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
Maar vergeet niet te leven in het hier en nu met de grote opdracht en de wetenschap dat Jezus al gekomen is voor jou en mij Je kan zo toekomst gericht zijn dat je het heden overslaat of mist. Velen van het joodse volk verwachten Hem nog en missen zo hun doel. Laat je niet verlammen door alles wat er gaande is in de wereld. Let op de belofte!

Matt 24 : 45 -47 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? 46 Zalig die slaaf, die zijn Heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.

Juist wij kunnen nu het verschil maken, dit zegt God over ons in Filippenzen 2:15 Gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Jezus kwam als licht van de wereld heeft Zijn werk hier op aarde volbracht is verheerlijkt en troont aan Gods rechterhand heeft ons Zijn heilige Geest gegeven en zegt nu mag jij stralen als een ster. Dat is leven in het heden en het van God verwachten en uitstrekken naar wat Hij door ons heen wil doen zodat de wereld ziet.

12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, nu des te meer bij mijn afwezigheid, 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, (Filippenzen 2:12-16).

Gods zegen wenst, ook met een stralend kerstfeest.
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen