Bouwen in geloof—Wil je gezond worden?

Wilt gij gezond worden? Dat vroeg Jezus aan de man die verlamd lag bij het bad van Betesda. Jezus zag hem liggen en wist hoe lang hij al ziek was. (Johannes 5:1-15 )
Wie wil dat nou niet, wat een vraag? De arts stelde mij ook die vraag: “Wil je gezond worden en je leven weer oppakken als vanouds?”
Ja, dat wilde ik wel, maar daar was wel een medische ingreep voor nodig en een tijd van herstel. De belofte was goed en de uitkomst zal ook goed zijn.
Ik had in dit alles een keus, het bij het oude laten en voor de rest van mijn leven afhankelijk van een medicijn zijn, dat ook geen zekerheid gaf of het altijd goed zou blijven gaan, dus kiezen tussen onzekerheid en gebondenheid of de belofte van genezing met een weg te gaan.
Ik koos voor het laatste, vertrouwend op de kundigheid van de arts. Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik midden in het herstelproces. Soms als het moeizaam gaat denk ik, had ik het maar niet gedaan, het ging eigenlijk best wel goed met het medicijn. Dan denk ik, hoe lang gaat dit duren, ik ben het eigenlijk wel zat en komt het wel goed, zoals de arts heeft beloofd? Ik ervaar dat nog niet.
Maar, ik houd mezelf voor de gek, dat het altijd goed ging met het medicijn, want dat was eigenlijk helemaal niet zo, maar het voelde zo vertrouwd. Gelukkig kan ik me vasthouden aan betrouwbare getuigen, die hetzelfde hebben ondergaan en genezen zijn en ook de medische uitleg verteld dit verhaal.
Waarom vertel ik dit getuigenis? Wel hierom, het deed mij denken aan het volk Israël. Zij hadden de keus om uit Egypte te gaan, de vrijheid tegemoet. In geloof op het woord van Mozes, brachten zij op de bewuste nacht dat het oordeel over Egypte zou komen, het bloed van een lammetje aan op de bovendorpel en zijposten van hun huis en schuilden zij achter het bloed (het beeld van Jezus reddende offerbloed van het volmaakte Lam). Samen met Mozes gingen zij op weg naar het beloofde land, een lange reis.
Onderweg kregen ze ook vaak spijt dat ze uit Egypte waren vertrokken en wilden ze eigenlijk wel terug, vergetende dat ze daar slaaf waren en dachten ze alleen aan de goede dingen, die eigenlijk helemaal niet zo goed waren.
Ongeduldig waren zij, net als ik soms, wat duurt het lang.
Egypte is het beeld van je oude leven. Onderweg kom je omstandigheden tegen en beloften die nog niet vervuld zijn. Ook als je wacht op genezing, alles heeft tijd nodig, de nodige aanpassingen en zeker volharding. We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen, nog steeds lopen we de wedloop van ons leven om ons doel te bereiken, om belofte vervuld te zien worden.
Ik las het volgende en het gaf mij hoop: “Door een brand was er 2000 hectare ongerepte savanne verloren gegaan, er was niets anders over dan zwarte grijze as en vele verbranden boomstammen. Bij een recent onderzoek werd verteld: “Wij zagen nog steeds de tekenen van de brand maar toen ik beter keek zag ik ook de tekenen van genezing, aan de verbrande boomstammen en zag ik nieuwe scheuten, nieuwe bomen waren aan het ontstaan en het landschap ging zich herstellen.
Zo kan ons leven ook verlopen, maar omdat wij hoopvolle mensen zijn, kunnen wij het naar God uitroepen en uitzien naar nieuwe groei en nieuw leven. Jezus vraagt ons, wil je gezond worden? Neem het risico en zeg ja tegen Hem en wees bereid die weg met Hem te gaan.
Ik dacht aan de boodschap van Wouter van de Fliert, waarin hij dit ons meegaf het gebod wat God ons geeft: “Weest niet bevreesd, want Ik ben met je”. Hij is onze Leidsman en voleinder van ons geloof.
Mooi om zo 2019 in te gaan met deze bemoediging.

Gods zegen voor 2019
Adri en Marjolijn.

Geloof in actie – Gij zijt het licht der wereld

Mattheüs 4:14 Gij zijt het licht der wereld.
Discussie over zomer en wintertijd is weer opgelaaid. Binnenkort moet Nederland hier een beslissing over
nemen, wat wordt het?
De keus voor zomertijd heeft alles te maken met effectiviteit; zo veel en zo goed mogelijk gebruik maken van licht, minder energie verbruik, de dagen zijn langer, enzovoort.
Licht, met name zonlicht, is essentieel voor het leven hier op aarde. Het zorgt voor warmte, zicht, groei, vitamine, ga zo maar door.
Kijken we naar Gods Woord, dan lezen we direct al in Genesis 1:1-5 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. ‘Dus geen warmte licht leven’ En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.
Het eerst dat God deed, was licht maken en scheiding aanbrengen tussen licht en duisternis.
Lezen we verder in Johannes 1:1-5 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Hier zien we opnieuw hoe alles ontstaan is door Gods gesproken Woord en dat in het Woord leven is, omdat het Woord licht is en dit gaat over de komst van Jezus naar deze wereld.
Kijken we naar Mattheüs 4:16 lezen we het volgende: “het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. (citaat uit Jesaja)
Hieruit moeten we concluderen, dat het volk of deze wereld, gehuld is in duisternis, iets dat we dagelijks om ons heen zien, de wereld waarin wij leven.
Maar, er is hoop, een oplossing Johannes 1:6-9 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hier wordt de komst van Jezus verkondigt door Johannes de Doper, om de mens te verlossen uit de greep van de duisternis. Dit is Het Woord dat bij God was en God is.
Genesis 1:4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Jezus brengt scheiding tussen licht en duisternis. Dit betekent: er is hoop op leven, herstel, groei, vernieuwing, energie (kracht), overwinning. Johannes de Doper sprak hier over, getuigde van het licht dat zou komen en Jezus, het licht van de wereld is gekomen.
Van Johannes wordt gezegd hij was het licht niet, maar dit zegt Jezus over ons in Mattheüs 4:14-16 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen ​lamp​ aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Met andere woorden, wij zijn het licht wel, Jezus woont in ons door Zijn Heilige Geest, dus Zijn leven, Zijn licht is in ons en dat moeten we laten zien en ervan getuigen, net zoals Johannes, met dit verschil wij zijn het licht.
Dat geeft ons toch zeker hoop en verwachting en tegelijkertijd moeten wij dit laten zien aan deze wereld, die in duisternis is, wij zijn hoop brengers.
Zo is het kerstfeest, een feest van hoop, een nieuwe start.

Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn.

Geloof in Actie – Gemeente in actie

Geloof in Actie – Gemeente in actie
Wat is nog onze invloed op de wereld van vandaag? Gods woord zegt: “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.”
We kennen allemaal de woorden uit Mattheus 5:13 en 14…. Zoutend zout en een lichtend licht.
Zout is bederfwerend en geeft smaak en licht verdrijft de duisternis.
Hier wordt dus gesproken dat wij invloed hebben op onze omgeving en wel zo, dat het krachtiger is! Er is wel een kanttekening, zout kan zijn kracht verliezen en een lamp kun je ergens plaatsen waar zijn licht nauwelijks zichtbaar is.
Hoe maken we onze gemeente zichtbaar?
Kennis van het woord is belangrijk. Geloof ontstaat door kennis van het woord, maar dat is niet genoeg, het moet een verlangen in ons opwekken naar de vervulling van het woord.
Velen van ons kennen Gods beloften, maar vaak handelen we er niet naar. We moeten weer een diep verlangen krijgen naar de vervulling van Gods woord en de daarin staande beloften voor nu, in het heden en de toekomst.
We moeten daar weer vol van worden, er over spreken, het moet ons blijdschap geven en ons in beweging zetten. Vers 16 van Mattheus 5, zegt: “ Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Het woord werken, duidt op actie, in beweging komen; er moet iets zichtbaar worden.
Filippenzen 2:13-15 “Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken ​kinderen​ Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld “
Maar dat gaat mij toch niet lukken? Waar haal ik de kracht vandaan? Hoe houd ik dat vol? Zult u misschien zeggen, nee u niet! Niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht wel, omdat Hij dat bewerkt door Zijn Geest. De Heilige Geest is onmisbaar voor ons als Gods kinderen.
Efeze 5:18b zegt dit: “Maar laat de Geest u vervullen.’” Wanneer kwam er verandering bij de discipelen? Wanneer werden de kracht, de vrijmoedigheid, de wonderen en tekenen zichtbaar? Toen ze vervuld werden met de Heilige Geest. Gevolg: de gemeente groeide Handelingen 2:47 “Ze loofden God en stonden in de ​gunst​ bij het hele volk. De ​Heer​ breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.”
Filippenzen 4:4,5 “Laat de ​Heer​ uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.”
Ik geloof, dat deze opdracht nog steeds van kracht is, ook voor ons, om Gods koninkrijk te openbaren en zichtbaar te maken. Daarbij is de kracht van Gods Geest onmisbaar in ons leven. Johannes 14:12-14 “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”
Is dit niet een mooi doel voor ons als gemeente, om daar dit nieuwe seizoen mee aan de slag te gaan, samen te ontdekken wat de wil van God is en hoe wij dit zichtbaar kunnen maken in ons midden in de gemeente, maar vooral naar buiten toe als getuigenis, dat God nog steeds dezelfde is.
Ik geloof dat we een mooie en uitdagende tijd als gemeente tegemoet gaan.
Wij verlangen ernaar, u ook?
Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn.

Bouwen in Geloof – Wie de Zoon heeft, heeft het leven!

De zon brengt leven; de zomer dan denken we aan: Warmte, vakantie. We zien ernaar uit, verlangen naar de zon, die de dag verlicht en ons langere dagen geeft. Ons verwarmt, wat kunnen we daarvan genieten, de eerste zonnestralen in het voorjaar na een lange winter. De zon die leven geeft, wij en de natuur kunnen niet zonder, hij staat voor energie en warmte. Hij zorgt ervoor dat dingen tot bloei komen, hij is van levensbelang, maar tegelijker tijd is hij ook een kracht die dingen doet verdrogen. Denk aan gebieden waar hij genadeloos schijnt. We moeten ons insmeren met een hoge beschermingsfactor zonnebrandolie of zalf om niet te verbranden. En hoe vaak roepen wij niet als de temperatuur te lang en te hoog is, van mij mag het wel wat minder; tja het is niet zo snel goed voor ons Nederlanders. De Zoon brengt ons leven, verwarmt ons, we verlangen naar een aanraking van Zijn liefde en genade, we beseffen we hebben Hem nodig. Wie de Zoon heeft, heeft het leven! 1 Joh.5:11-13 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hij is van levensbelang voor ons, Zijn kracht door de heilige Geest. We zingen ervan, we bidden erom: Heer stort Uw Geest uit. En als Gods Geest dan komt met Zijn vuur, ja dan schrikken we wel eens, wat is dit ? We krijgen het er warm van. Als Gods Geest uitgestort wordt, ja dan gebeurd er iets, zie Handelingen 2: spreken in tongen, krachtige getuigenissen, genezingen, bekeringen, zonde besef, enzovoort. En laten we hier eerlijk over zijn, af en toe als we iets niet kunnen controleren of bevatten, we ook weleens zeggen, het is genoeg.
Maar we kunnen nooit genoeg krijgen van Zijn vuur en kracht. We moeten ons beschermen, net als zonnebrandcreme. Mag God dan niet komen met Zijn kracht? Juist wel, maar wat ons beschermt is, dat we dingen uit ons leven weg moeten doen. Onze muren afbreken van vooroordeel, kritiek, verkeerde levensstijl, wettisisme enzovoort. Want dit alles bots met wat Gods Geest wil doen door Zijn grote genade. God is een Heilig God als we ons reinigen met het bloed van Jezus en zuiver voor Hem staan, dan zullen verlangend zijn naar Zijn aanwezigheid. Laten we ons Hollands calvinisme achter ons laten, Van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 1Corinthiërs 1:25.
Geniet van een mooie zomer, met veel zon, maar met nog meer een mooie tijd met veel van de Zoon.
Gods rijke zegen toegewenst, Adri en Marjolijn.

Bouwen in Geloof – De maat waarmee wij meten.

Bouwen in Geloof – De maat waarmee wij meten.
Een mening hebben, je oordeel klaar hebben over de ander, hoe die ander het moet doen, daar zijn wij als Nederlanders wel erg goed in en erg snel mee. De ander de maatstaf opleggen en ondertussen zelf een houding hebben van dat maak ik wel uit, meten met twee maten noemen we dat ook wel. Wat er dan insluipt is, oordelen over de ander of over situaties. Doe een ander niet, wat jij niet wilt dat jou geschiedt, een bekende spreuk. En hoe waar, een actie lokt altijd een reactie uit. Nog een uitspraak, wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Hier zien we eigenlijk, dat het begint bij jezelf, jouw of mijn houding.
Iemand schreef in een commentaar, dat de uitspraak: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” eigenlijk niet juist en egoïstisch is. Dat je alleen maar geeft, omdat je het zelf eigenlijk graag wilt, of de ander jouw wil op legt. Wat zegt Gods woord hierover, want is dat niet de maatstaf voor ons?
Lucas 6:36 “Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. 37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. 38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”
Gods woord spreekt hier duidelijk van een reactie op jouw handelen in positieve zin, vers 38a en tegelijker tijd een waarschuwing in vers 38b, dat wat jij zaait, je ook zult oogsten. Zaai je positief en overvloedig, dan is je oogst goed. Zaai je negatief en karig, ja dan, oogst je ook karig.
Jezus was in niets terughouden en gaf alles, Zijn leven voor ons, zodat er een grote oogst zou zijn.
Jesaja 28:16 “daarom, zo zegt de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag (Jezus Christus); hij die gelooft, haast niet.17 En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood”
Twee stukken gereedschap, een meetsnoer = duimstok (er is altijd een geijkte versie zuiver, Gods woord)
en een paslood = waterpas, ook dit is een zuiver instrument om te zien of iets recht of scheef staat.
Jezus zelf is onze maatstaf, aan Hem mogen wij ons spiegelen, Hij is onze rechtvaardiging. Durven wij ons te laten meten, mag Hij zijn meetlint en paslood langs ons leven leggen?
Misschien helpt het ons hoe we naar de ander kijken en in liefde accepteren, zonder (voor)oordelend te zijn.
Jezus toont ons uiteindelijk ook Zijn genade!
Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn.