Bouwen in Geloof – Wie de Zoon heeft, heeft het leven!

De zon brengt leven; de zomer dan denken we aan: Warmte, vakantie. We zien ernaar uit, verlangen naar de zon, die de dag verlicht en ons langere dagen geeft. Ons verwarmt, wat kunnen we daarvan genieten, de eerste zonnestralen in het voorjaar na een lange winter. De zon die leven geeft, wij en de natuur kunnen niet zonder, hij staat voor energie en warmte. Hij zorgt ervoor dat dingen tot bloei komen, hij is van levensbelang, maar tegelijker tijd is hij ook een kracht die dingen doet verdrogen. Denk aan gebieden waar hij genadeloos schijnt. We moeten ons insmeren met een hoge beschermingsfactor zonnebrandolie of zalf om niet te verbranden. En hoe vaak roepen wij niet als de temperatuur te lang en te hoog is, van mij mag het wel wat minder; tja het is niet zo snel goed voor ons Nederlanders. De Zoon brengt ons leven, verwarmt ons, we verlangen naar een aanraking van Zijn liefde en genade, we beseffen we hebben Hem nodig. Wie de Zoon heeft, heeft het leven! 1 Joh.5:11-13 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hij is van levensbelang voor ons, Zijn kracht door de heilige Geest. We zingen ervan, we bidden erom: Heer stort Uw Geest uit. En als Gods Geest dan komt met Zijn vuur, ja dan schrikken we wel eens, wat is dit ? We krijgen het er warm van. Als Gods Geest uitgestort wordt, ja dan gebeurd er iets, zie Handelingen 2: spreken in tongen, krachtige getuigenissen, genezingen, bekeringen, zonde besef, enzovoort. En laten we hier eerlijk over zijn, af en toe als we iets niet kunnen controleren of bevatten, we ook weleens zeggen, het is genoeg.
Maar we kunnen nooit genoeg krijgen van Zijn vuur en kracht. We moeten ons beschermen, net als zonnebrandcreme. Mag God dan niet komen met Zijn kracht? Juist wel, maar wat ons beschermt is, dat we dingen uit ons leven weg moeten doen. Onze muren afbreken van vooroordeel, kritiek, verkeerde levensstijl, wettisisme enzovoort. Want dit alles bots met wat Gods Geest wil doen door Zijn grote genade. God is een Heilig God als we ons reinigen met het bloed van Jezus en zuiver voor Hem staan, dan zullen verlangend zijn naar Zijn aanwezigheid. Laten we ons Hollands calvinisme achter ons laten, Van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 1Corinthiërs 1:25.
Geniet van een mooie zomer, met veel zon, maar met nog meer een mooie tijd met veel van de Zoon.
Gods rijke zegen toegewenst, Adri en Marjolijn.

Bouwen in Geloof – De maat waarmee wij meten.

Bouwen in Geloof – De maat waarmee wij meten.
Een mening hebben, je oordeel klaar hebben over de ander, hoe die ander het moet doen, daar zijn wij als Nederlanders wel erg goed in en erg snel mee. De ander de maatstaf opleggen en ondertussen zelf een houding hebben van dat maak ik wel uit, meten met twee maten noemen we dat ook wel. Wat er dan insluipt is, oordelen over de ander of over situaties. Doe een ander niet, wat jij niet wilt dat jou geschiedt, een bekende spreuk. En hoe waar, een actie lokt altijd een reactie uit. Nog een uitspraak, wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Hier zien we eigenlijk, dat het begint bij jezelf, jouw of mijn houding.
Iemand schreef in een commentaar, dat de uitspraak: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” eigenlijk niet juist en egoïstisch is. Dat je alleen maar geeft, omdat je het zelf eigenlijk graag wilt, of de ander jouw wil op legt. Wat zegt Gods woord hierover, want is dat niet de maatstaf voor ons?
Lucas 6:36 “Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. 37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. 38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”
Gods woord spreekt hier duidelijk van een reactie op jouw handelen in positieve zin, vers 38a en tegelijker tijd een waarschuwing in vers 38b, dat wat jij zaait, je ook zult oogsten. Zaai je positief en overvloedig, dan is je oogst goed. Zaai je negatief en karig, ja dan, oogst je ook karig.
Jezus was in niets terughouden en gaf alles, Zijn leven voor ons, zodat er een grote oogst zou zijn.
Jesaja 28:16 “daarom, zo zegt de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag (Jezus Christus); hij die gelooft, haast niet.17 En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood”
Twee stukken gereedschap, een meetsnoer = duimstok (er is altijd een geijkte versie zuiver, Gods woord)
en een paslood = waterpas, ook dit is een zuiver instrument om te zien of iets recht of scheef staat.
Jezus zelf is onze maatstaf, aan Hem mogen wij ons spiegelen, Hij is onze rechtvaardiging. Durven wij ons te laten meten, mag Hij zijn meetlint en paslood langs ons leven leggen?
Misschien helpt het ons hoe we naar de ander kijken en in liefde accepteren, zonder (voor)oordelend te zijn.
Jezus toont ons uiteindelijk ook Zijn genade!
Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn.

Bouwen in geloof—De wedloop van het leven

De wedloop van het leven lopen is, vooruitzien met verwachting en hoop te midden van alles waar we doorheen gaan.
De Olympische spelen zijn net achter de rug en vele sporters zien al weer uit naar het jaar 2022. Misschien maken ze de balans op van wat er goed gegaan is en wat niet, zijn er verbeter punten, waar moet ik aan werken om in 2022 wel een medaille te halen. Blijdschap, teleurstelling, verdriet liggen allemaal dicht bij elkaar. Ze hebben het allemaal meegemaakt, maar nu richten zij zich met behulp van een coach, een trainingsschema, een voedingspatroon en zich vele dingen ontzeggen, op de toekomst, alles om deel te kunnen nemen en hun doel te bereiken.
Hoe anders voor ons, er is maar een ding nodig of eigenlijk een persoon, Jezus. Hij is degene, de weg, tot deelname en tegelijkertijd, de voleinder. Als je voor Jezus kiest als Heer en Verlosser, dan heb je alles in één. Hij is je ticket voor deelname, Hij geeft het perfecte trainingsschema, de juiste teamgenoten, de juiste voeding etc. Wat een genade en de garantie dat als je blijft lopen, de prijs behaald (de Belofte) en dat niet voor vier jaar maar eeuwig!
Wat een genade!
De schrijver van de Hebreeën brief vergelijkt in hoofdstuk 12 ons leven als christen, met een hardloopwedstrijd.
Hebreeën 12:1- 3 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen
alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. (volharding).
Hij benoemd drie belangrijke aspecten die voor ons heel belangrijk zijn, met name hoe we de wedstrijd lopen, afleggen, richten op en volharden. Ons doel, de bestemming staat vast, maar hoe lopen wij? Met ballast, gebukt onder zonde of zorgen of volgt het verleden je nog? Op wat of wie ben je gericht? Laat je je bemoedigen of ontmoedigen? Wie zijn je voorbeelden? Laat je je hoofd hangen of sterk je jezelf?
Hebreeën 10: 23-25 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Als we zo met elkaar lopen, dan mogen we met verwachting en blijdschap naar de toekomst kijken. Of het om ons persoonlijk leven gaat, en/of dat van de gemeente. Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn. Loslaten/afleggen, ons richten op Jezus en volharden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. Amen!
Gods rijke zegen toegewenst, Adri en Marjolijn.

Opnieuw beginnen met een schone lei.

Bouwen in geloof -Opnieuw beginnen met een schone lei.
Afgelopen 3 januari was de start van mijn nieuwe baan. Er mij werd gevraagd of ik kopieën van mijn diploma’s kon meenemen. Toen ik deze zo zag gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik examen moest doen en hoorde dat ik om te slagen voor wiskunde een herexamen moest doen; het cijfer was te laag, gelukkig kreeg ik een herkansing. Alle goede cijfers van de andere vakken bleven staan en voor wiskunde kreeg ik een geheel nieuwe kans. Het koste mij wel de zomer vakantie, die moest ik besteden aan het studeren, maar dit betaalde zich uit in een beter cijfer, zodat ik alsnog mijn diploma kreeg.
Ik was maar wat blij met deze mogelijkheid, eigenlijk ben je gezakt en toch krijg je de kans om alsnog te slagen het oude cijfer telde niet meer werd vernietigt uitgewist. Mijn oudere zus had dit een paar jaar eerder met een ander vak, ik meen Duits, maar zij viel onder de oude regeling en moest het laatste schooljaar in zijn geheel overdoen en voor alle vakken weer examen doen, om te slagen. Dit wetende besefte ik hoe dankbaar ik mocht zijn wat een genade, dankzij de nieuwe regeling waar ik onder viel.
Het oude en nieuwe verbond, oftewel de wet of genade. De oude of nieuwe regeling.
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft, door onze overtredingen ons niet toe te rekenen.” 2 Corinthiërs 5:17 en 18.
“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” Johannes 1:7.
“Nu is ons oude ik gestorven en daardoor zijn we bevrijd van de wet. Die geldt niet meer voor ons. We zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest.” Romeinen 7:6 (Bijbel in gewone taal).
Is dat niet geweldig dat we allemaal opnieuw mogen beginnen met een schone lei, de oude negatieve cijfers tellen niet meer mee als beeld van ons oude leven, we hoeven niet een geheel jaar te wachten of over te doen, nee dit nieuwe jaar mag direct een nieuwe start zijn. God denkt niet eens meer aan ons verleden; zover het oosten van het westen is, zijn onze zonden weggedaan. We kunnen weer nieuwe verwachting hebben, hoop voor de toekomst.
“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” Titus 2:11 en 13.
Wat een Genade !
Wij wensen iedereen een verwachtingsvol, een beloftevol, een hoopvol en gezegend 2018.
Adri en Marjolijn.

Leven door Geloof – Verwachting is Hoop

Jezus is onze hoop. Van Hem mogen we verwachten, Hij is onze voorziener, want al onze bronnen zijn in Hem. Het goede verwachten, dat geeft kracht om door te gaan.
Het Joodse volk zag al heel lang uit naar de beloofde Messias. Zij hadden de schriften die dit voorspelde dat het zou gaan gebeuren, zie bijvoorbeeld Jesaja.
Koning Herodes liet zich vertellen door de Schriftgeleerden, dat de Messias zou komen en waar Hij geboren zou worden. Maar hun beeld was vertroebeld. Misschien door de Romeinse overheersing, misschien omdat Zijn komst maar uitbleef, maar vooral denk ik, omdat zij van verre stonden en niet meer met God leefden.
Zij hadden geen zicht meer op de waarheid en op de kracht van Gods Woord.
Zij waren als het ware blind geworden voor de waarheid, want als de Messias dan werkelijk gekomen is, wordt Hij niet herkend en erkend.
Ze hadden een heel eigen beeld gevormd hoe de Messias eruit zal zien en wat Hij zal gaan doen, dan wordt het vervlogen hoop.
Het Joodse volk is ons vaak ten voorbeeld hoe wij het niet moeten doen, wij moeten oppassen dat we niet net zo’n verkeerd beeld krijgen van Jezus de Messias zoals zij dat hadden.
Hoe belangrijk is het voor ons dat we een goed beeld hebben van wie Jezus is en wat Hij is komen doen in deze wereld, want dat bepaald de verwachting en de hoop die Hij ons wil geven voor nu en de toekomst. Jezus is gekomen om de scheiding die tussen God en de mensen was ontstaan door de zonden, weg te nemen.
De mensen leefden in oorlog met God, maar Jezus zegt: “Ik ben gekomen om de scheiding weg te nemen en om de mens weer met God te verzoenen”. Dat is de vrede die Jezus bracht en nog steeds brengt voor een ieder die Hem als Heer en Verlosser aanneemt. Dan wordt Hij jouw en mijn vredevorst. ”Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen”. Lucas 2:14 “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed”. Joh.10:10.
Zie wat Jezus daden waren: Hij vergeeft, Hij geneest de zieken, laat zelfs doden opstaan, Hij bevrijdt.
Enkele voorbeelden zijn: Lazarus stond op uit de dood. Vergeving voor de van overspel beschuldigde vrouw.
De bloedvloeiende vrouw werd genezen. Verlamde en melaatse mensen genas Hij. Hij gaf mensen hun waardigheid
terug, zoals Zacheüs de tollenaar werd bevrijd van zijn minderwaardigheidcomplex. Maria van Magdala, een prostituee
werd in ere hersteld.
In Hebreeën 13:8 staat: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid”, dat betekent voor ons dat er nog altijd genezing, bevrijding, herstel, aanvaarding en verzoening mogelijk is. Hij is niet verandert en deze boodschap van hoop geldt nog steeds.
God spreekt Hebreeën 1:1 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft”.
Wij hebben een voorschot gehad op de erfenis, wij mogen deel hebben aan de belofte ons gegeven in de Zoon.
De heilige Geest is ons als onderpand gegeven wij kunnen leven uit zijn kracht totdat Jezus terug komt.
Wetende dat Jezus gekomen is en terug zal komen, geeft ons verwachting en hoop.
Zo kunnen we weer uitzien naar het kerstfeest en met dankbaarheid en blijdschap vieren dat Jezus onze hoop is en vooral onze Vrede Vorst.
Wij wensen jullie een hoopvol en vredevol Kerstfeest met Gods rijke zegen.
Adri en Marjolijn.