Geloof in Actie – Gemeente in actie

Geloof in Actie – Gemeente in actie
Wat is nog onze invloed op de wereld van vandaag? Gods woord zegt: “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.”
We kennen allemaal de woorden uit Mattheus 5:13 en 14…. Zoutend zout en een lichtend licht.
Zout is bederfwerend en geeft smaak en licht verdrijft de duisternis.
Hier wordt dus gesproken dat wij invloed hebben op onze omgeving en wel zo, dat het krachtiger is! Er is wel een kanttekening, zout kan zijn kracht verliezen en een lamp kun je ergens plaatsen waar zijn licht nauwelijks zichtbaar is.
Hoe maken we onze gemeente zichtbaar?
Kennis van het woord is belangrijk. Geloof ontstaat door kennis van het woord, maar dat is niet genoeg, het moet een verlangen in ons opwekken naar de vervulling van het woord.
Velen van ons kennen Gods beloften, maar vaak handelen we er niet naar. We moeten weer een diep verlangen krijgen naar de vervulling van Gods woord en de daarin staande beloften voor nu, in het heden en de toekomst.
We moeten daar weer vol van worden, er over spreken, het moet ons blijdschap geven en ons in beweging zetten. Vers 16 van Mattheus 5, zegt: “ Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Het woord werken, duidt op actie, in beweging komen; er moet iets zichtbaar worden.
Filippenzen 2:13-15 “Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken ​kinderen​ Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld “
Maar dat gaat mij toch niet lukken? Waar haal ik de kracht vandaan? Hoe houd ik dat vol? Zult u misschien zeggen, nee u niet! Niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht wel, omdat Hij dat bewerkt door Zijn Geest. De Heilige Geest is onmisbaar voor ons als Gods kinderen.
Efeze 5:18b zegt dit: “Maar laat de Geest u vervullen.’” Wanneer kwam er verandering bij de discipelen? Wanneer werden de kracht, de vrijmoedigheid, de wonderen en tekenen zichtbaar? Toen ze vervuld werden met de Heilige Geest. Gevolg: de gemeente groeide Handelingen 2:47 “Ze loofden God en stonden in de ​gunst​ bij het hele volk. De ​Heer​ breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.”
Filippenzen 4:4,5 “Laat de ​Heer​ uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.”
Ik geloof, dat deze opdracht nog steeds van kracht is, ook voor ons, om Gods koninkrijk te openbaren en zichtbaar te maken. Daarbij is de kracht van Gods Geest onmisbaar in ons leven. Johannes 14:12-14 “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”
Is dit niet een mooi doel voor ons als gemeente, om daar dit nieuwe seizoen mee aan de slag te gaan, samen te ontdekken wat de wil van God is en hoe wij dit zichtbaar kunnen maken in ons midden in de gemeente, maar vooral naar buiten toe als getuigenis, dat God nog steeds dezelfde is.
Ik geloof dat we een mooie en uitdagende tijd als gemeente tegemoet gaan.
Wij verlangen ernaar, u ook?
Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn.

Bouwen in Geloof – Wie de Zoon heeft, heeft het leven!

De zon brengt leven; de zomer dan denken we aan: Warmte, vakantie. We zien ernaar uit, verlangen naar de zon, die de dag verlicht en ons langere dagen geeft. Ons verwarmt, wat kunnen we daarvan genieten, de eerste zonnestralen in het voorjaar na een lange winter. De zon die leven geeft, wij en de natuur kunnen niet zonder, hij staat voor energie en warmte. Hij zorgt ervoor dat dingen tot bloei komen, hij is van levensbelang, maar tegelijker tijd is hij ook een kracht die dingen doet verdrogen. Denk aan gebieden waar hij genadeloos schijnt. We moeten ons insmeren met een hoge beschermingsfactor zonnebrandolie of zalf om niet te verbranden. En hoe vaak roepen wij niet als de temperatuur te lang en te hoog is, van mij mag het wel wat minder; tja het is niet zo snel goed voor ons Nederlanders. De Zoon brengt ons leven, verwarmt ons, we verlangen naar een aanraking van Zijn liefde en genade, we beseffen we hebben Hem nodig. Wie de Zoon heeft, heeft het leven! 1 Joh.5:11-13 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hij is van levensbelang voor ons, Zijn kracht door de heilige Geest. We zingen ervan, we bidden erom: Heer stort Uw Geest uit. En als Gods Geest dan komt met Zijn vuur, ja dan schrikken we wel eens, wat is dit ? We krijgen het er warm van. Als Gods Geest uitgestort wordt, ja dan gebeurd er iets, zie Handelingen 2: spreken in tongen, krachtige getuigenissen, genezingen, bekeringen, zonde besef, enzovoort. En laten we hier eerlijk over zijn, af en toe als we iets niet kunnen controleren of bevatten, we ook weleens zeggen, het is genoeg.
Maar we kunnen nooit genoeg krijgen van Zijn vuur en kracht. We moeten ons beschermen, net als zonnebrandcreme. Mag God dan niet komen met Zijn kracht? Juist wel, maar wat ons beschermt is, dat we dingen uit ons leven weg moeten doen. Onze muren afbreken van vooroordeel, kritiek, verkeerde levensstijl, wettisisme enzovoort. Want dit alles bots met wat Gods Geest wil doen door Zijn grote genade. God is een Heilig God als we ons reinigen met het bloed van Jezus en zuiver voor Hem staan, dan zullen verlangend zijn naar Zijn aanwezigheid. Laten we ons Hollands calvinisme achter ons laten, Van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 1Corinthiërs 1:25.
Geniet van een mooie zomer, met veel zon, maar met nog meer een mooie tijd met veel van de Zoon.
Gods rijke zegen toegewenst, Adri en Marjolijn.

Bouwen in Geloof – De maat waarmee wij meten.

Bouwen in Geloof – De maat waarmee wij meten.
Een mening hebben, je oordeel klaar hebben over de ander, hoe die ander het moet doen, daar zijn wij als Nederlanders wel erg goed in en erg snel mee. De ander de maatstaf opleggen en ondertussen zelf een houding hebben van dat maak ik wel uit, meten met twee maten noemen we dat ook wel. Wat er dan insluipt is, oordelen over de ander of over situaties. Doe een ander niet, wat jij niet wilt dat jou geschiedt, een bekende spreuk. En hoe waar, een actie lokt altijd een reactie uit. Nog een uitspraak, wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Hier zien we eigenlijk, dat het begint bij jezelf, jouw of mijn houding.
Iemand schreef in een commentaar, dat de uitspraak: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” eigenlijk niet juist en egoïstisch is. Dat je alleen maar geeft, omdat je het zelf eigenlijk graag wilt, of de ander jouw wil op legt. Wat zegt Gods woord hierover, want is dat niet de maatstaf voor ons?
Lucas 6:36 “Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. 37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. 38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”
Gods woord spreekt hier duidelijk van een reactie op jouw handelen in positieve zin, vers 38a en tegelijker tijd een waarschuwing in vers 38b, dat wat jij zaait, je ook zult oogsten. Zaai je positief en overvloedig, dan is je oogst goed. Zaai je negatief en karig, ja dan, oogst je ook karig.
Jezus was in niets terughouden en gaf alles, Zijn leven voor ons, zodat er een grote oogst zou zijn.
Jesaja 28:16 “daarom, zo zegt de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag (Jezus Christus); hij die gelooft, haast niet.17 En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood”
Twee stukken gereedschap, een meetsnoer = duimstok (er is altijd een geijkte versie zuiver, Gods woord)
en een paslood = waterpas, ook dit is een zuiver instrument om te zien of iets recht of scheef staat.
Jezus zelf is onze maatstaf, aan Hem mogen wij ons spiegelen, Hij is onze rechtvaardiging. Durven wij ons te laten meten, mag Hij zijn meetlint en paslood langs ons leven leggen?
Misschien helpt het ons hoe we naar de ander kijken en in liefde accepteren, zonder (voor)oordelend te zijn.
Jezus toont ons uiteindelijk ook Zijn genade!
Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn.

Bouwen in geloof—De wedloop van het leven

De wedloop van het leven lopen is, vooruitzien met verwachting en hoop te midden van alles waar we doorheen gaan.
De Olympische spelen zijn net achter de rug en vele sporters zien al weer uit naar het jaar 2022. Misschien maken ze de balans op van wat er goed gegaan is en wat niet, zijn er verbeter punten, waar moet ik aan werken om in 2022 wel een medaille te halen. Blijdschap, teleurstelling, verdriet liggen allemaal dicht bij elkaar. Ze hebben het allemaal meegemaakt, maar nu richten zij zich met behulp van een coach, een trainingsschema, een voedingspatroon en zich vele dingen ontzeggen, op de toekomst, alles om deel te kunnen nemen en hun doel te bereiken.
Hoe anders voor ons, er is maar een ding nodig of eigenlijk een persoon, Jezus. Hij is degene, de weg, tot deelname en tegelijkertijd, de voleinder. Als je voor Jezus kiest als Heer en Verlosser, dan heb je alles in één. Hij is je ticket voor deelname, Hij geeft het perfecte trainingsschema, de juiste teamgenoten, de juiste voeding etc. Wat een genade en de garantie dat als je blijft lopen, de prijs behaald (de Belofte) en dat niet voor vier jaar maar eeuwig!
Wat een genade!
De schrijver van de Hebreeën brief vergelijkt in hoofdstuk 12 ons leven als christen, met een hardloopwedstrijd.
Hebreeën 12:1- 3 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen
alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. (volharding).
Hij benoemd drie belangrijke aspecten die voor ons heel belangrijk zijn, met name hoe we de wedstrijd lopen, afleggen, richten op en volharden. Ons doel, de bestemming staat vast, maar hoe lopen wij? Met ballast, gebukt onder zonde of zorgen of volgt het verleden je nog? Op wat of wie ben je gericht? Laat je je bemoedigen of ontmoedigen? Wie zijn je voorbeelden? Laat je je hoofd hangen of sterk je jezelf?
Hebreeën 10: 23-25 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Als we zo met elkaar lopen, dan mogen we met verwachting en blijdschap naar de toekomst kijken. Of het om ons persoonlijk leven gaat, en/of dat van de gemeente. Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn. Loslaten/afleggen, ons richten op Jezus en volharden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. Amen!
Gods rijke zegen toegewenst, Adri en Marjolijn.

Opnieuw beginnen met een schone lei.

Bouwen in geloof -Opnieuw beginnen met een schone lei.
Afgelopen 3 januari was de start van mijn nieuwe baan. Er mij werd gevraagd of ik kopieën van mijn diploma’s kon meenemen. Toen ik deze zo zag gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik examen moest doen en hoorde dat ik om te slagen voor wiskunde een herexamen moest doen; het cijfer was te laag, gelukkig kreeg ik een herkansing. Alle goede cijfers van de andere vakken bleven staan en voor wiskunde kreeg ik een geheel nieuwe kans. Het koste mij wel de zomer vakantie, die moest ik besteden aan het studeren, maar dit betaalde zich uit in een beter cijfer, zodat ik alsnog mijn diploma kreeg.
Ik was maar wat blij met deze mogelijkheid, eigenlijk ben je gezakt en toch krijg je de kans om alsnog te slagen het oude cijfer telde niet meer werd vernietigt uitgewist. Mijn oudere zus had dit een paar jaar eerder met een ander vak, ik meen Duits, maar zij viel onder de oude regeling en moest het laatste schooljaar in zijn geheel overdoen en voor alle vakken weer examen doen, om te slagen. Dit wetende besefte ik hoe dankbaar ik mocht zijn wat een genade, dankzij de nieuwe regeling waar ik onder viel.
Het oude en nieuwe verbond, oftewel de wet of genade. De oude of nieuwe regeling.
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft, door onze overtredingen ons niet toe te rekenen.” 2 Corinthiërs 5:17 en 18.
“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” Johannes 1:7.
“Nu is ons oude ik gestorven en daardoor zijn we bevrijd van de wet. Die geldt niet meer voor ons. We zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest.” Romeinen 7:6 (Bijbel in gewone taal).
Is dat niet geweldig dat we allemaal opnieuw mogen beginnen met een schone lei, de oude negatieve cijfers tellen niet meer mee als beeld van ons oude leven, we hoeven niet een geheel jaar te wachten of over te doen, nee dit nieuwe jaar mag direct een nieuwe start zijn. God denkt niet eens meer aan ons verleden; zover het oosten van het westen is, zijn onze zonden weggedaan. We kunnen weer nieuwe verwachting hebben, hoop voor de toekomst.
“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” Titus 2:11 en 13.
Wat een Genade !
Wij wensen iedereen een verwachtingsvol, een beloftevol, een hoopvol en gezegend 2018.
Adri en Marjolijn.