Bouwen in geloof—De wedloop van het leven

De wedloop van het leven lopen is, vooruitzien met verwachting en hoop te midden van alles waar we doorheen gaan.
De Olympische spelen zijn net achter de rug en vele sporters zien al weer uit naar het jaar 2022. Misschien maken ze de balans op van wat er goed gegaan is en wat niet, zijn er verbeter punten, waar moet ik aan werken om in 2022 wel een medaille te halen. Blijdschap, teleurstelling, verdriet liggen allemaal dicht bij elkaar. Ze hebben het allemaal meegemaakt, maar nu richten zij zich met behulp van een coach, een trainingsschema, een voedingspatroon en zich vele dingen ontzeggen, op de toekomst, alles om deel te kunnen nemen en hun doel te bereiken.
Hoe anders voor ons, er is maar een ding nodig of eigenlijk een persoon, Jezus. Hij is degene, de weg, tot deelname en tegelijkertijd, de voleinder. Als je voor Jezus kiest als Heer en Verlosser, dan heb je alles in één. Hij is je ticket voor deelname, Hij geeft het perfecte trainingsschema, de juiste teamgenoten, de juiste voeding etc. Wat een genade en de garantie dat als je blijft lopen, de prijs behaald (de Belofte) en dat niet voor vier jaar maar eeuwig!
Wat een genade!
De schrijver van de Hebreeën brief vergelijkt in hoofdstuk 12 ons leven als christen, met een hardloopwedstrijd.
Hebreeën 12:1- 3 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen
alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. (volharding).
Hij benoemd drie belangrijke aspecten die voor ons heel belangrijk zijn, met name hoe we de wedstrijd lopen, afleggen, richten op en volharden. Ons doel, de bestemming staat vast, maar hoe lopen wij? Met ballast, gebukt onder zonde of zorgen of volgt het verleden je nog? Op wat of wie ben je gericht? Laat je je bemoedigen of ontmoedigen? Wie zijn je voorbeelden? Laat je je hoofd hangen of sterk je jezelf?
Hebreeën 10: 23-25 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Als we zo met elkaar lopen, dan mogen we met verwachting en blijdschap naar de toekomst kijken. Of het om ons persoonlijk leven gaat, en/of dat van de gemeente. Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn. Loslaten/afleggen, ons richten op Jezus en volharden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. Amen!
Gods rijke zegen toegewenst, Adri en Marjolijn.

Opnieuw beginnen met een schone lei.

Bouwen in geloof -Opnieuw beginnen met een schone lei.
Afgelopen 3 januari was de start van mijn nieuwe baan. Er mij werd gevraagd of ik kopieën van mijn diploma’s kon meenemen. Toen ik deze zo zag gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik examen moest doen en hoorde dat ik om te slagen voor wiskunde een herexamen moest doen; het cijfer was te laag, gelukkig kreeg ik een herkansing. Alle goede cijfers van de andere vakken bleven staan en voor wiskunde kreeg ik een geheel nieuwe kans. Het koste mij wel de zomer vakantie, die moest ik besteden aan het studeren, maar dit betaalde zich uit in een beter cijfer, zodat ik alsnog mijn diploma kreeg.
Ik was maar wat blij met deze mogelijkheid, eigenlijk ben je gezakt en toch krijg je de kans om alsnog te slagen het oude cijfer telde niet meer werd vernietigt uitgewist. Mijn oudere zus had dit een paar jaar eerder met een ander vak, ik meen Duits, maar zij viel onder de oude regeling en moest het laatste schooljaar in zijn geheel overdoen en voor alle vakken weer examen doen, om te slagen. Dit wetende besefte ik hoe dankbaar ik mocht zijn wat een genade, dankzij de nieuwe regeling waar ik onder viel.
Het oude en nieuwe verbond, oftewel de wet of genade. De oude of nieuwe regeling.
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft, door onze overtredingen ons niet toe te rekenen.” 2 Corinthiërs 5:17 en 18.
“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” Johannes 1:7.
“Nu is ons oude ik gestorven en daardoor zijn we bevrijd van de wet. Die geldt niet meer voor ons. We zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest.” Romeinen 7:6 (Bijbel in gewone taal).
Is dat niet geweldig dat we allemaal opnieuw mogen beginnen met een schone lei, de oude negatieve cijfers tellen niet meer mee als beeld van ons oude leven, we hoeven niet een geheel jaar te wachten of over te doen, nee dit nieuwe jaar mag direct een nieuwe start zijn. God denkt niet eens meer aan ons verleden; zover het oosten van het westen is, zijn onze zonden weggedaan. We kunnen weer nieuwe verwachting hebben, hoop voor de toekomst.
“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” Titus 2:11 en 13.
Wat een Genade !
Wij wensen iedereen een verwachtingsvol, een beloftevol, een hoopvol en gezegend 2018.
Adri en Marjolijn.

Leven door Geloof – Verwachting is Hoop

Jezus is onze hoop. Van Hem mogen we verwachten, Hij is onze voorziener, want al onze bronnen zijn in Hem. Het goede verwachten, dat geeft kracht om door te gaan.
Het Joodse volk zag al heel lang uit naar de beloofde Messias. Zij hadden de schriften die dit voorspelde dat het zou gaan gebeuren, zie bijvoorbeeld Jesaja.
Koning Herodes liet zich vertellen door de Schriftgeleerden, dat de Messias zou komen en waar Hij geboren zou worden. Maar hun beeld was vertroebeld. Misschien door de Romeinse overheersing, misschien omdat Zijn komst maar uitbleef, maar vooral denk ik, omdat zij van verre stonden en niet meer met God leefden.
Zij hadden geen zicht meer op de waarheid en op de kracht van Gods Woord.
Zij waren als het ware blind geworden voor de waarheid, want als de Messias dan werkelijk gekomen is, wordt Hij niet herkend en erkend.
Ze hadden een heel eigen beeld gevormd hoe de Messias eruit zal zien en wat Hij zal gaan doen, dan wordt het vervlogen hoop.
Het Joodse volk is ons vaak ten voorbeeld hoe wij het niet moeten doen, wij moeten oppassen dat we niet net zo’n verkeerd beeld krijgen van Jezus de Messias zoals zij dat hadden.
Hoe belangrijk is het voor ons dat we een goed beeld hebben van wie Jezus is en wat Hij is komen doen in deze wereld, want dat bepaald de verwachting en de hoop die Hij ons wil geven voor nu en de toekomst. Jezus is gekomen om de scheiding die tussen God en de mensen was ontstaan door de zonden, weg te nemen.
De mensen leefden in oorlog met God, maar Jezus zegt: “Ik ben gekomen om de scheiding weg te nemen en om de mens weer met God te verzoenen”. Dat is de vrede die Jezus bracht en nog steeds brengt voor een ieder die Hem als Heer en Verlosser aanneemt. Dan wordt Hij jouw en mijn vredevorst. ”Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen”. Lucas 2:14 “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed”. Joh.10:10.
Zie wat Jezus daden waren: Hij vergeeft, Hij geneest de zieken, laat zelfs doden opstaan, Hij bevrijdt.
Enkele voorbeelden zijn: Lazarus stond op uit de dood. Vergeving voor de van overspel beschuldigde vrouw.
De bloedvloeiende vrouw werd genezen. Verlamde en melaatse mensen genas Hij. Hij gaf mensen hun waardigheid
terug, zoals Zacheüs de tollenaar werd bevrijd van zijn minderwaardigheidcomplex. Maria van Magdala, een prostituee
werd in ere hersteld.
In Hebreeën 13:8 staat: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid”, dat betekent voor ons dat er nog altijd genezing, bevrijding, herstel, aanvaarding en verzoening mogelijk is. Hij is niet verandert en deze boodschap van hoop geldt nog steeds.
God spreekt Hebreeën 1:1 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft”.
Wij hebben een voorschot gehad op de erfenis, wij mogen deel hebben aan de belofte ons gegeven in de Zoon.
De heilige Geest is ons als onderpand gegeven wij kunnen leven uit zijn kracht totdat Jezus terug komt.
Wetende dat Jezus gekomen is en terug zal komen, geeft ons verwachting en hoop.
Zo kunnen we weer uitzien naar het kerstfeest en met dankbaarheid en blijdschap vieren dat Jezus onze hoop is en vooral onze Vrede Vorst.
Wij wensen jullie een hoopvol en vredevol Kerstfeest met Gods rijke zegen.
Adri en Marjolijn.

Bouwen in geloof – Onderhoud plegen.

Onlangs is ons kerkgebouw aan de buitenkant flink onderhanden genomen en dat was hard nodig, zie de foto’s.
Elk huis, elk gebouw heeft onderhoud nodig, ooit is het betrokken in nieuwstaat of gebruikte staat.
Hoe dan ook, de jaren gaan voorbij en door gebruiks- en weersinvloeden, veroudering van materialen, komt er slijtage en gaan dingen stuk of zelfs rotten.
We zien dan bijvoorbeeld de verf wat verkleuren en denken,ach dat valt nog wel mee, totdat we het van dichterbij gaan bekijken. Wat gaan schuren en opmerken dat de staat heel wat slechter is dan we dachten.
Houtrot bijvoorbeeld, door jarenlange inwerking van vocht, (nooit zo opgemerkt). Ja, dan moet het vervangen worden; het rotte hout eruit, nieuwe stukken erin zetten, dat op zijn beurt weer behandeld moet worden.
Schuren, plamuren, grondverf en uiteindelijk aflakken, dan krijgt het weer zijn glans terug, geen makkelijke klus in een bestaande situatie. Tijd, energie en vakmanschap is daarvoor nodig.
Hoe staat het met ons leven als christen?
Hoe is onze staat van onderhoud? De tempel van de heilige Geest.
Je bent tot geloof gekomen misschien uit een vrij onbeschadigd leven, of uit een leven dat getekend was door
allerlei dingen die hebben plaats gevonden in het verleden.
Daar was dan ineens Gods helende liefde, Zijn genezing, Zijn herstel.
Je vindt je weg in dat nieuwe leven, in de gemeente, op je werk of in je gezin, je dient God.
Maar gaande weg zijn er allerlei invloeden gekomen, of dingen die zijn blijven zitten, niet opgeruimd, misschien een laagje verf er overheen en het kan er weer even tegen. Maar dan merk je, het is niet meer is zoals in het begin, de eerste liefde is wat weggeëbd. Je laat wat dingen toe die onschuldig lijken, maar onderhuids zijn vernietigende werk doen (houtrot), ingesleten gewoonten, etc, de glans gaat er wat vanaf.
Ook wij hebben onderhoud nodig door een Vakman, soms moeten er dingen aangepakt worden in ons leven, een niet altijd fijn proces van opruimen en snoeien oftewel louteren, maar wel noodzakelijk en het brengt ons wel weer in de juiste verhouding met God. Het is Jezus die deze dingen in ons leven wil doen.
Hij wil door Zijn Geest, (de heilige Geest) beeld van vuur in de Bijbel, een proces van loutering door het vuur heen, zoals gelouterd goud alles wat boven komt drijven, moet verwijderd worden maar uiteindelijk weerspiegelt het het gezicht van de Goudsmit. De glans komt terug in ons leven.
2 Korintiërs 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des
Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Gods zegen gewenst,
Adri en Marjolijn.

Leven door Geloof – Bouwen

Nehemia 2: “Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 18En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed voor het goede werk.”
Vorige keer schreef ik over de verbouwing van ons huis met betrekking op ons leven als christen en wat God in ons leven wil doen. Deze keer wil ik dat graag doortrekken naar de gemeente, de kerk die gebouwd wordt.
Als gelovige ga je deel uitmaken van een gemeente. Je behoort bij het lichaam van Christus. Je bent er niet zomaar voor jezelf, eigenlijk is dat heel bijzonder, dat je onderdeel bent geworden van iets groots waar God een bedoeling mee heeft. God wil jou een plaats geven waarvan Hij weet dat het goed voor je is, Gods Woord zegt: “ laat je invoegen”. Nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. (1 Korinthe 12:18).
Wij zij hier om Gods koninkrijk zichtbaar te maken op de aarde, Handelingen 2 en 4 zegt: “ de gemeente stond in de gunst bij het volk”, dus dat was een goed getuigenis. Maar er was ook strijd en vervolging, vandaar dat eensgezindheid, volharding en aanbidding nodig was en een ieder nam zijn plaats in en nam zijn verantwoording. Zo kon de gemeente functioneren en groeien.
Toen Nehemia terug ging naar Jeruzalem om de stadsmuren te bouwen en te herstellen, (de tempel was er al, beeld van Gods aanwezigheid), was daar ook een plan voor nodig.
Nehemia deed niet maar wat en ieder die kwam meebouwen, begon niet zomaar ergens waarvan hij dacht dit lijkt me wel wat. Nee, er was een plan en dat had te maken met het eren van God. En wat de rol van de mensen daarin is, ieder op zijn plaats, die maakt dat je vrucht draagt. Jij hebt de bouwstenen, die nodig zijn om op de juiste plek te gebruiken. Nehemia hoofdstuk 3 laat dit allemaal zien, het hoofdstuk beschrijft wie er allemaal mee bouwden. De hogepriester, de bewaker, de edelsmit, de priester, de handelaar, de tempeldienaar, de levieten, de zalfbereider, allemaal bouwden ze mee, gezinnen en families. De poorten waren belangrijk, daar kan van alles door naar binnen komen, bijv. de schaapspoort was de verantwoording voor de priesters, want daar kwamen de offers binnen die naar de tempel gingen, dat had met heiliging te maken, vandaar dat het belangrijk is op de juiste plek te bouwen, onder jouw verantwoording, dat wat God jouw toebedeeld, als we dat gaan beseffen, dan zal de bouw ook geordend en sneller gaan.
Tegenslagen, strijd, aanvallen (leugen, misleidingen, bangmakerij en spot) en veroordelingen waren er volop, maar Nehemia bleef gericht op het doel en nog het meest belangrijke, de belofte van God.
Ook de kerken en gemeenten liggen onder vuur, daar waar Gods koninkrijk gebouwd wordt komt de tegenstand. Laten wij ons ontmoedigen door alles wat er om ons heen gebeurd? Wat er voor ogen is, of sluiten wij de rij en nemen wij onze plaats in en richten wij ons op God en Zijn beloften, zodat de bouw voltooid wordt. Ik heb er geloof voor, ook al lijkt het soms net als in Jeruzalem, dat er veel puin ligt en er veel herbouwd moet worden, het uiteindelijk lukte omdat het Gods plan was, dit in het bijzonder geldt ook voor onze gemeente!
Bouwt u ook mee?
Gods zegen gewenst,
Adri en Marjolijn.